Gewijzigde top risico 's

Toprisico's zijn risico's  waarvan de kans dat het risico zich voordoet groter of gelijk is aan 25% en het financiële gevolg groter of gelijk is aan € 500.000

Top-risico's

Gewijzigde top-risico's

Overige risico's

2

1

0

641

Structureel onvoldoende budget Jeugdhulp

Omdat onze kosten voor jeugdhulp ( cliënten met een PGB of zorg vanuit jeugdhulpinstellingen) niet aansluiten  op de rijksvergoedingen voor jeugdzorg ( nieuwe verdeelmodel en verlaagde rijksvergoedingen)  kunnen er structurele tekorten ontstaan.

Was

Wordt

Inc/Str

Bedrag

4.000.000

5.000.000

Structureel

Kans

50

%

50

%

Financieel effect

4.000.000

5.000.000

Toelichting op wijziging

We verwachten zonder aanvullend budget een tekort van minimaal 5 miljoen euro. In het bestuursakkoord van mei 2018 wordt voorgesteld om in 2019 € 4.000.000 beschikbaar te stellen voor jeugdhulp en vanaf 2020 € 5.000.000. Voor 2019 verwachten we een tekort van € 1.000.000, niet rekening houdend met volume ontwikkelingen.

Beheersmaatregelen

  • Ontwikkelen en implementeren van een effectief en efficiënt transformatiebeleid voor het sociaal domein, waardoor de kosten afnemen. Voor de financiering van de hieraan gekoppelde investeringen wordt ook gebruik gemaakt van de reserve sociaal domein.
  • Effectief en constructief accountmanagement richting aanbieders van jeugdhulp, strakke monitoring verstrekkingen en kosten en veel aandacht voor juistheid en tijdigheid informatievoorziening.
  • Effectieve en efficiënte (samenwerkings)afspraken maken met regiogemeenten op het vlak van inkoop vanaf 2019. Hier versterken wij onze rol als opdrachtgever en kunnen wij zorgaanbieders een zo goed mogelijke prijs-kwaliteit-verhouding voor de aan onze inwoners geleverde zorg afdwingen.
  • Samenwerking met regiogemeenten op het gebied van informatievoorziening, monitoring, verantwoording, toezicht en handhaving.
  • Actieve bestuurlijke en ambtelijke lobby gericht op een toereikende rijksvergoeding voor het jeugdhulpdomein.
  • Lobby via VNG en G32 richting het rijk. Actieve samenwerking met andere gemeenten.