Het jaar 2018 beweegt zich richting de zomer. Dat geeft daarmee het moment om tussentijds de balans op te maken: liggen we op schema met de realisatie van onze prestaties zodat we onze doelstellingen halen. In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben we dit jaar in overleg met uw raad ervoor gekozen om de turap voor de zomervakantie bestuurlijk te behandelen. Dit biedt de mogelijkheid om, indien nodig, nog tijdig te kunnen bijsturen. We hebben het vervroegd opstellen van deze turap kunnen realiseren en bieden u met genoegen de tussentijdse rapportage 2018 aan.
De tussentijdse rapportage (turap) over het begrotingsjaar 2018 geeft een voorspelling over de afwijkingen die we verwachten ten opzichte van wat we in de MPB 2018-2021 (jaarschijf 2018) van plan waren. In deze turap leest u de stand van zaken van de uitvoering van de begroting. We laten u ook weten welk financieel jaarrekeningresultaat wij verwachten.

De prestaties, het geld en de risico's
Bij de prestaties:
We geven met kleuren aan of we op onderdelen al dan niet in de ‘gevarenzone’ dreigen te komen. Zo ziet u snel de stand van zaken. De kleuren hebben de volgende betekenis:

  • groen: geen afwijkingen te melden.
  • oranje: de afwijking van de prestatie heeft gevolgen voor de doelstelling van het programma of beleidsproduct of de planning wijkt af.
  • rood: de afwijking bedreigt de doelstelling van het programma of taakveld.

Voor de prestaties zijn er geen harde criteria om te bepalen wanneer een taakveld groen, oranje of rood kleurt. Als prestaties oranje of rood zijn, geven we daar een toelichting op. In de kolom Prestaties staan getallen bij de kleuren. Deze getallen geven aan hoeveel van de prestaties in de MPB 2018-2021 groen, oranje of rood kleuren.

Bij het geld:

Bij het geld melden wij alleen de afwijkingen die groter zijn dan € 200.000. Dit is zoals u dit in voorgaande jaren ook van ons gewend bent.

Bij de risico's

U ziet hier de toprisico's die gewijzigd zijn ten opzichte van de jaarstukken 2017.

Nieuwe ontwikkelingen
Nieuw dit jaar is dat we ook de voortgang van nieuwe ontwikkelingen uit de MPB laten zien. U ziet ook hier alleen de nieuwe ontwikkelingen die afwijken.

Enkele belangrijke ontwikkelingen

Algemeen
Na de verkiezingen van maart is hard gewerkt aan de  vorming van een nieuw college. Diverse onderdelen van de ambtelijke organisatie zijn, elk vanuit hun eigen expertise, intensief betrokken geweest bij de ondersteuning van het nieuwe college.

Sociaal domein
Jeugd, zorg en welzijn wordt gekenmerkt door de overgang van de transitie- naar de transformatiefase. We zien hierbij verschuivingen in cliëntenstromen. Dat is mooi. Maar wij zien ook ontwikkelingen die zorgelijk zijn, waarvan een toename van de vraag naar zwaardere zorg en ondersteuning de belangrijkste is. In 2018 ronden we de integrale inkoop van Jeugdzorg, Wmo en Maatschappelijke Opvang/ Bescherm Wonen (MO/BW) af, wat leidt tot andere, meer integrale producten. Gerechtelijke uitspraken over huishoudelijke hulp, de door het rijk aangekondigde invoering van een zogenaamd “abonnementstarief”, de ontwikkeling van PlusOV, het zijn voorbeelden van ontwikkelingen die 2018 tot een financieel spannend jaar maken.
Op het terrein van activering en inkomen realiseren we de meeste doelstellingen, zoals opgenomen in de MPB 2018-2021. Daar waar het gaat om het aantal mensen  dat afhankelijk is van een uitkering hebben we nog extra inspanning te verrichten.

Fysiek

De verkopen van grond  verlopen voorspoedig. Apeldoorn is in trek bij mensen die hier willen wonen en werken en bij bedrijven die zich hier willen vestigen. De te verkopen gronden raken uitverkocht en dit vraagt om een uitspraak hoe om te gaan met de rol die het grondbedrijf gaat spelen. Komende tijd gaan we aan de slag met de strategische koers voor het grondbedrijf. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het gebied van duurzame ontwikkeling en leefbaarheid.
De verkoop van vastgoed loopt in de pas. Wel is het van belang om te realiseren dat na de voorspoedige verkoop, de lastig te verkopen objecten zijn over gebleven. Dit betreft in een flink aantal gevallen grotere objecten, waaronder schoollocaties en ander maatschappelijk vastgoed.

Opvallend is dat de inkomsten leges uit bouwen opnieuw stijgen en nu al, conform prognose, fors hoger uitkomen dan aanvankelijk begroot. Een voorstel met betrekking tot teruggave van leges in 2018 is inmiddels in de maak. We merken dit ook in de contacten met de markt. De bouw trekt stevig aan, wat inmiddels heeft geleid tot behoorlijke prijsstijgingen van woningen. Dit heeft effect op de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de woningmarkt voor starters. Daarnaast leidt het tot prijsstijgingen in de bouw zelf, waardoor nieuwbouwwoningen autonoom duurder worden en andere bouwprojecten zelfs onder druk staan.

Kijken we naar de openbare ruimte, dan zien we dat in de eerste maanden van het jaar de onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte zijn uitgevoerd conform de planningen. Verder zijn we gestart met de planvorming voor de drie pilots voor de revitalisering. Ook hebben we afspraken gemaakt met Liander en Vitens voor het vervangen van 55 km aan gas- en waterleidingen. Tenslotte is de bouw van de nieuwe gemeentewerf aan de Sleutelbloemstraat gestart.

Bedrijfsvoering

Het project Huis van de Stad bevindt zich momenteel in een cruciale fase. We verwachten een aannemingsovereenkomst te sluiten en zullen daarvoor nog een aantal scherpe keuzes moeten maken. Ten opzichte van het oorspronkelijk programma van eisen zijn er een aantal ambities bijgekomen en we hebben met forse prijsstijgingen te maken. Het budget is taakstellend. We zitten nu in de fase waarin we middels verlaging van ambities en optimalisaties in het plan een en ander binnen budget brengen.
Dit geldt ook voor de planning. Wij voorzien dat wij de uiterste datum om weer in het vernieuwde stadhuis operationeel te zijn – uiterlijk 31-12-2019 - zeker zullen halen.
Om mogelijke risico’s tijdens de bouwfase zo veel mogelijk uit te sluiten is de keuze gemaakt om tijdens de bouw niet met een intern schuifplan te werken, maar voor tijdelijk externe huisvesting te kiezen.

De voorbereiding op de tijdelijke huisvesting en het project Huis van de Stad hebben in de eerste 4 maanden hun beslag gekregen.  De organisatie bereidt zich voor op de verhuizing en er wordt overal opgeruimd en ingepakt.