Overige relevante zaken

FORMATIE, BEZETTING
In het afgelopen kwartaal is de formatie gegroeid met ruim 9 fte. Deze groei wordt veroorzaakt door een verschillende ontwikkelingen. Per 1 januari 2018 zijn taken op het gebied van bemiddeling overgedragen aan de nieuwe organisatie Lucrato. Dit heeft voor een afname van formatie gezorgd bij de eenheid Activering en Inkomen ter hoogte van 22,38 fte. Binnen het sociale domein zijn in de afgelopen jaren extra specialistische werkzaamheden op het gebied van ondersteuning en zorg in het kader van de Jeugdwet en WMO op tijdelijke basis uitgevoerd. Inmiddels is duidelijk dat deze werkzaamheden structureel van aard zijn en is extra formatie ter hoogte van 25,78 fte toegevoegd aan de eenheid Jeugd, Zorg en Welzijn. Binnen de eenheden Projecten, Vastgoed en Grond en Publiek, Ondernemen en Wijken hebben reorganisaties plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een formatiereductie van respectievelijk 2,89 fte en 6,37 fte. Een aantal formatieplaatsen is per 1 januari 2018 gecentraliseerd bij de eenheid Organisatie, daarnaast zijn er nieuwe taken toegevoegd op het gebied van evenementen en is er formatie toegekend aan het Loopbaancentrum. Dit heeft bij de eenheid Organisatie geleid tot een toename van 11,78 fte in de formatie. Bij de eenheid Beheer en Onderhoud is de formatie opgehoogd met 4,39 fte in verband met uitbreiding van taken. Tot slot heeft een minimale afname in formatie (kleiner dan 0,5 fte) bij de eenheden Ruimtelijke Leefomgeving en Veiligheid en Recht plaatsgevonden.

in fte's

31-12-2013

31-12-2014

31-12-2015

31-12-2016

31-5-2017

31-12-2017

30-4-2018

Totaal concern

Formatie

1139,57

1116,42

1150,20

1141,61

1155,81

1161,10

1170,48

Bezetting

1103,15

1112,11

1148,04

1141,89

1142,22

1174,78

1161,19

Ruimte

36,42

4,31

2,16

-0,28

13,59

-13,68

9,29

Inhuur

59,74

128,63

158,17

185,73

176,99

188,90

201,93

Formatiecijfers: De formatiecijfers zijn exclusief Loopbaancentrum en Raadsgriffie.

Bezettingscijfers:
Het overzicht geeft de bezetting op het formatieplan weer.
De bezettingscijfers zijn inclusief:
• Medewerkers in vaste dienst
• Medewerkers in tijdelijke dienst
• Medewerkers die bovenformatief in de eenheden geplaatst zijn
• Medewerkers met een proefplaatsing
• Re-integratie kandidaten
• HPK’ers

De bezettingscijfers zijn exclusief:
• BBL- medewerkers

Inhuurcijfers zijn inclusief:
• Ingeleende trainees
• Inleen van ambtenaren van andere overheden

INHUUR
Externe inhuur wordt met name gebruikt voor tijdelijke ondersteuning binnen de diverse eenheden, omdat er tijdelijke taken moeten worden uitgevoerd en bij taken die op termijn niet structureel door de gemeente zullen worden uitgevoerd. Inzet van tijdelijke projectleiders wordt bekostigd uit projectgelden.
De inhuur is in het eerste kwartaal van 2018 toegenomen met 13,03 fte tot 201,93 fte. Deze stijging is toe te wijzen aan een aantal factoren. Bij de eenheid Publiek, Ondernemen en Wijken en de eenheid Activering en Inkomen wordt in de nasleep van de reorganisaties extra ingehuurd in verband met een kwaliteitsverbetering door middel van trainingen en begeleiding op nieuwe werkwijzen binnen de vaste bezetting. Deze kwaliteitsverbetering vraagt tijd van medewerkers, waarbij taken tijdelijk worden overgenomen door inhuurkrachten. Daarnaast wordt bij de eenheid Activering en Inkomen het principe van ‘trap op, trap af’ gehanteerd waarbij de inzet flexibel meebeweegt met de fluctuatie van het aantal klanten. Bij de eenheid Organisatie is eveneens sprake van een nasleep van een reorganisatie en een centralisatie, waarbij inhuurkrachten tijdens de reorganisatie en centralisatie werkzaamheden hebben vervuld die in de komende maanden, na selectieprocedures, binnen de vaste formatie  door vaste krachten zullen worden overgenomen.
De eenheid Ruimtelijke Leefomgeving heeft al een tijd te maken met het uitstellen van de invoering van landelijke wetgeving, zijnde Omgevingswet en Wet Private Kwaliteitsborging. Omdat de omvang van de verandering van taken nog niet helder is, wordt externe arbeidsmobiliteit opgevangen door inzet van inhuurkrachten. Hiermee ontstaat een flexibele schil van inhuurkrachten waarmee op de invoering van de nieuwe wetgeving kan worden geanticipeerd.
De eenheid Financiën en Control en de eenheid Informatie hebben te kampen met krapte op de arbeidsmarkt ten aanzien van specialisten. Vacatures op een aantal vakdisciplines staan lang open en worden met tijdelijke inhuur opgevuld.

Externe inhuur

Eenheden

31-8-2016

31-12-2016

31-5-2017

31-12-2017

30-4-2018

FTE

FTE

FTE

FTE

FTE

Inhuur totaal

193,23

185,73

176,99

188,90

201,93

ZIEKTEVERZUIM
In 2017 is een daling in het verzuim te zien. Met een gemiddeld verzuimpercentage van 4,9% over het jaar 2017 scoorde Apeldoorn onder het gemiddelde van steden met een vergelijkbare grootte. De vastgestelde norm voor dat jaar (4,7%) werd net niet gehaald. In het eerste kwartaal van 2018 wordt de dalende trend niet voortgezet. Het eerste kwartaal laat een hoog verzuimpercentage zien. Met een gemiddeld verzuimpercentage van 7,1% is dit kwartaal vergelijkbaar met het eerste kwartaal van 2016.

Het hoge verzuimpercentage is toe te schrijven aan een toename in het kortdurend verzuim, waarschijnlijk veroorzaakt door de hardnekkige griep die heel Nederland heeft geteisterd. Maar er is ook een toename in het middellange en langdurige verzuim. Deze toename liet zich al in voorzichtige mate zien in het laatste kwartaal van 2017 en is nu nadrukkelijk te zien in het verzuimpercentage over het eerste kwartaal.

Ziekteverzuimpercentage per kwartaal 2011-2018

Jaar

Q1

Q2

Q3

Q4

Jaar

Concern

2011

5,7

4,3

4,1

6,0

5,1

2012

5,8

4,6

4,6

5,7

5,1

2013

5,7

4,4

4,4

4,9

4,9

2014

5,5

5,0

4,5

5,6

5,2

2015

6,4

5,1

5,1

5,6

5,5

2016

7,0

5,1

3,8

5,1

5,2

2017

5,1

4,8

4,4

5,3

4,9

2018

7,1

De acties die in 2017 zijn ingezet om het ziekteverzuim aan te pakken, worden in 2018 nadrukkelijk gecontinueerd. Op het gebied van ziekteverzuimbegeleiding, zijn de volgende acties onderdeel geworden van de reguliere werkwijze:

  • Na de eerste afspraak tussen bedrijfsarts en medewerker, neemt de verzuimcoach contact op met de leidinggevende om het advies te bespreken en een eventueel vervolggesprek te plannen.
  • Met “opschudgesprekken” (gericht op langdurig verzuim vanaf 3 maanden) verkennen leidinggevende, HRM-adviseur, verzuimcoach en een “friskijker” of de acties, interventies en/of ondersteunings-mogelijkheden optimaal ingezet worden.

Op eenheids- en teamniveau zijn er maatwerkacties in uitvoering die zijn gericht op preventie. Een greep uit de acties:

  • Iedere eenheid heeft een gericht maatwerk actieplan opgesteld voor de eenheid en de teams.
  • Leidinggevenden trainen in het kader van het MD-programma het voeren van ‘het goede gesprek’ dat op diverse onderwerpen van toepassing kan zijn, zo ook het tijdig bespreken van mogelijk verzuim.
  • Workshops gericht op preventie (balans werk-privé, ontspanningstechnieken en mindfulness) kunnen worden ingezet op teamniveau en worden tevens aangeboden op medewerkersniveau.

QUOTUM
Volgens de VNG-richtlijnen moet Apeldoorn in de periode vanaf 1 januari 2013 tot aan 1 januari 2023 46 Quotum-banen hebben gerealiseerd. Apeldoorn is een sociale werkgever en laat dit zien door medewerkers met een arbeidsbeperking, met een afstand tot de arbeidsmarkt en lagere of beperkte opleiding, ruimte te geven binnen de organisatie. Hetzij door het opdoen van werkervaring dan wel gedetacheerd of in een reguliere baan. De Quotumwet legt de banenafspraak vast en bepaalt op welke manier het totaal aantal banen wordt gemeten. Indien de afspraken niet worden gehaald en het aantal beloofde banen er op termijn niet is gekomen, wordt een quotumregeling of quotumheffing geactiveerd. Uitgaande van de na 1 januari 2013 gerealiseerde 110,53** banen, voldoet de gemeente Apeldoorn als werkgever op dit moment ruimschoots aan de norm.

Quotum

Felua

31-12-2016

31-3-2017

31-12-2017

30-4-2018

FTE

Aantal

FTE

Aantal

FTE

Aantal

FTE

Aantal

Quotum*

109,00

83

110,77

84

114,65

91

110,53

89

* Kengetallen van Quotum medewerkers worden sinds september 2016 door de Felua-groep aan de gemeente Apeldoorn geleverd.
** De Quotum wet hanteert een 25,5-urige werkweek als een fulltime garantiebaan.

DATALEKKEN

Wij hebben met u afgesproken om over datalekken te gaan rapporteren. Wij willen dit gaan doen in de vorm van het kengetal aantal datalekken die wij gemeld hebben bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hieronder treft u dit kengetal aan.
2017 : 10
2018 (t/m 1 mei):  3
Voor automatisering hebben wij in 2018 een budget van totaal € 11.000.000.
Onderwijshuisvesting
Binnen het totaal van toekomstige ontwikkelingen onderwijshuisvesting houden we, voor zover mogelijk, rekening met hergebruik van leegstaande onderwijsgebouwen. Bovendien wordt gekeken naar mogelijke herontwikkeling van huidige onderwijslocaties naar woningbouwlocaties. Om het financiële risico beter te kunnen kwantificeren laten we in 2018 de marktwaarde van een aantal schoolpanden taxeren door een externe partij.

Financiële afwijkingen grote investeringsprojecten

Sprengen en beken

Voordeel

€ 400.000

Toelichting

Beken en Sprengen
investering      Verwachting afronding
(incl. Bijdragen derden)      werkzaamheden

Beek in Kersschoten      1.070.000      november 2018
Schoolbeek            290.000      2019
Ubeek Noord            620.000      november 2018
Ubeek Midden            340.000      december 2018
Ubeek Zuid            180.000      2019/2020
Grift 4                              130.000      2019
Kayersbeek            580.000      december 2018

In 2018 geraamde investeringen   3.210.000
Verwacht volume investeringen   2.800.000
Verwacht minder te besteden      410.000

Jaarlijks worden door gemeente en waterschap gezamenlijk de Blauwe Koers en de Financiele blauwe Koers opgesteld. Dit is het uitvoeringsprogramma voor beekherstel met een financiële paragraaf. Bekenteam en Opdrachtgeversgroep Beken Apeldoorn stemmen hiermee in. In het voorjaar vormt dit de basis voor de begroting van het waterschap. Er wordt programmatisch en flexibel gewerkt. De voortgang en bestedingen zijn mede afhankelijk van kansen via derden (ruimtelijk en financieel), grondcontracten (erfdienstbaarheden, verwervingen), oplossen van annexaties etc. Omdat er in de bestaande stad wordt gewerkt is communicatie en draagvlak essentieel. Omdat er veel invloeden van buiten zijn wordt de financiële blauwe koers 2 keer per jaar gezamenlijk bijgesteld.

Voor Beken en Sprengen hebben wij de investeringen in 2018 aanvankelijk begroot op € 3.200.000. Op dit moment (mei 2018) verwachten we een lagere besteding. We hebben een aanname gedaan over het verwachte volume van de investeringen. Uiteraard kan op het einde van het jaar, bij het opstellen van de jaarrekening blijken dat de werkelijke uitgaven toch anders zijn verlopen.

Goed om te weten: het geld dat dit jaar niet wordt besteed blijft beschikbaar voor het bekenprgramma, het wordt alleen iets later ingezet. Bij de presentatie van “Tussenstand van 10 jaar beekherstel” in het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe en de PMA van gemeente Apeldoorn is waardering uitgesproken voor de flexibele, programmatische samenwerking en de resultaten.