Programma's

Prestaties

Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

10

0

0

Programma 2 Veiligheid

1

1

0

Programma 3 Openbare ruimte

35

9

0

Programma 4 Milieu

12

1

0

Programma 5 Jeugd en onderwijs

7

2

0

Programma 6 Apeldoorn activeert

12

0

1

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

4

3

0

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

4

1

0

Programma 9 Door! met de buitenstad

13

1

0

Totaal prestaties

98

18

1

Zoals u in de bovenstaande tabel kunt zien, kennen wij 117 prestaties. Omdat we alleen rapporteren over de oranje en rode kleuren, kan bij het lezen van deze rapportage het beeld ontstaan dat veel niet naar wens verloopt. Dat is niet zo. We kunnen de meeste zaken realiseren binnen de kaders die in de begroting zijn gesteld, 98 van de 117 prestaties lopen volgens plan.

We verwachten een negatief saldo over 2018 van ongeveer € 3.100.000. Dat is na verrekening met de bestemmingsreserves, exclusief de Reserve Sociaal Domein en de Algemene Reserve Grondbedrijf (ARG). In de tabel hieronder ziet u bij welke begrotingsprogramma's financiële afwijkingen ontstaan. U vindt een analyse van de verschillen in de financiële toelichting bij de programma's. Bij deze turap vindt u begrotingswijzigingen voor een aantal afwijkingen, veelal technisch van aard zoals de budgettair neutrale mutaties die voortvloeien uit de BROA en het onderhoud van Accres panden. Bij het opstellen van deze turap zijn wij ervan uitgegaan dat deze begrotingswijzigingen al zijn verwerkt.

Per saldo laat het sociaal domein een nadeel van € 1.700.000 zien. Bij de jaarstukken zullen wij u voorstellen om dit saldo te verrekenen met de reserve sociaal domein. De reserve sociaal bevat voldoende middelen om dit nadeel te dekken. Ook zullen we u voorstellen om het nadelige saldo  van € 4.200.000 van het Grondbedrijf te onttrekken uit de ARG. Het eigen vermogen neemt dus per saldo met € 2.800.000 toe.

mutaties in vermogen

toelichting

Netto resultaat

- € 3.100.000

Saldo turap voor bestemming na verrekening met bestemmingsreserves (excl. reserve sociaal domein en AR grondbedrijf).

Reserve sociaal domein

+ € 1.700.000

Nadeel sociaal domein onttrekken uit de reserve*
(*Delen van de programma's 5, 6 en 7 worden verrekend met de reserve sociaal domein )

Algemene reserve grondbedrijf

+ € 4.200.000

Onttrekking resultaat turap Grondbedrijf uit Algemene Reserve Grondbedrijf

Algemene Reserve

+ € 2.8000.000

Storting resultaat in Algemene Reserve

Resultaat Grondbedrijf
In de begroting 2018 (MPG 2018) is voor het Grondbedrijf rekening gehouden met een voordelig resultaat van € 5.600.000. Doordat een aantal gronden pas in 2019 wordt geleverd, verwachten we een voordelig resultaat van € 1.400.000 waardoor ten opzichte van de begroting er sprake is van een nadelig resultaat van € 4.200.000. Het verwachte resultaat van € 4.200.000 zal bij de jaarrekening 2018 worden onttrokken uit de Algemene Reserve Grondbedrijf (ARG). Deze reserve komt daarmee eind 2018 naar verwachting uit op ca. € 26.000.000.
Opbouw wijziging resultaat € 4.200.000

Winstnames

Grondverkoop De Voorwaarts

-/- € 4.000.000

Overige bijstellingen

+/+ € 900.000

Toekomstige kaderwijzigingen

Zuidbroek De Noordkaap

-/- 1.100.000

Saldo resultaat

-/- € 4.200.000

Kijken we naar het risicoprofiel van het Grondbedrijf dan is de verwachting dat de omvang van de ARG eind 2018 ca. € 18.500.000 zou moeten bedragen. Dit is € 7.500.000 lager dan het risicoprofiel bij het MPG 2018. Zoals in de turap Grondbedrijf is aangegeven, zijn er onzekerheden die een positief maar ook negatief effect kunnen hebben op zowel het nu verwachte resultaat als op de verwachte omvang van het risicoprofiel. Op basis van wat we nu weten, lijkt een afdracht van de ARG van € 3.300.000 (- € 4.200.000 plus € 7.500.000) mogelijk. Hiermee wordt het hiervoor genoemde negatieve resultaat van € 4.200.000 omgebogen naar een afdracht. Gezien de onzekerheden die er zijn, kan pas bij de jaarrekening 2018 worden bepaald wat de definitieve afdracht vanuit de Reserve Grondbedrijf aan de Algemene Reserve kan zijn.
Opbouw wijziging risicoprofiel  ARG € 7.500.000

Risicoprofiel ARG

Effect kwalitatieve woningbouwprogrammering

+/+ € 4.400.000

Vrijval voorziening winstnames

+/+ € 1.800.000

Vrijval risico De Noordkaap (kaderwijziging)

+/+ € 1.300.000

Saldo risicoprofiel ARG

+/+ € 7.500.000

Vrijval naar de Algemene dienst

+/+ € 3.300.000

x € 1.000,-

Taakveld

Lasten

Baten

Programma 1

V

147

V

1.736

Programma 2

N

2.700

V

2.700

Programma 3

V

514

V

250

Programma 4

V

537

N

300

Programma 5

N

5.800

N

Programma 6

V

3.207

N

1.563

Programma 7

V

3.300

N

800

Programma 9

N

1.900

N

2.422

Totaal

Nadeel

3.094

Doorwerking effecten naar de MPB 2019-2022
We zien in deze turap met name binnen het sociaal domein structurele afwijkingen. Deze zijn deels aan volumeontwikkelingen toe te schrijven en aan andere soorten van zorg en prijsontwikkelingen. Ons college ziet dat we hier voor een opgave staan.  De uitwerking hiervan zullen we in de eerst komende MPB 2019-2022 meenemen.

Daarnaast is de turap opgesteld met een peildatum per 1 mei 2018.  Dit betekent dat de uitkomsten van de meicirculaire gemeentefonds nietin deze turap zijn verwerkt. Met name voor de programma's 5, 6 en 7 heeft dit de nodige impact. Op dit moment worden de effecten van de meicirculaire in beeld gebracht en vertaald in een voorstel met begrotingswijziging voor uw raad. De structurele effecten worden verwerkt bij het opstellen van de MPB 2019-2022

Risico's
Klik hier voor een overzicht van alle risico's conform de jaarrekening 2017.