(bedragen × € 1.000)
TaakveldLastenBaten
2.1 Verkeer en vervoer
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
0.10 Mutaties reserves
Subtotaal
voordeel € 514
voordeel € 250
Totaal
voordeel € 764