(bedragen × € 1.000)
TaakveldLastenBaten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
0.5 Treasury
0.61 OZB Woningen
0.62 OZB Niet-woningen
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten
Subtotaal
voordeel € 147
voordeel € 1.736
Totaal
voordeel € 1.883